Blog

Kyslík a voda ako základ života – kyslíkom obohatená voda a orálna kyslíková terapia.

PharmDr. Ján Holec
Táto jedinečná liečba – liečba kyslíkom – bola zavedená a skúmaná vo viacerých oblastiach medicíny. 10.11.2000 bol prof. Pakdaman ocenený Certifikátom inovácií za svoju klinickú, vedeckú prácu v oblasti onkológie a za výskum kyslíka, predovšetkým za OOT (orálnej kyslíkovej terapie).

Obsah plynov vo vzduchu: Vzduch je zmes viacerých plynov. Jeho dominantné zložky sú kyslík a dusík. Vzduch obsahuje 20,95 objemových % kyslíka, 78,08% dusíka, argónu je 0,93%, oxidu uhličitého 0,033%. Zvyšok do 100% predstavujú plyny v stopových koncentráciách: vzácne plyny – hélium, neón, radón, kryptón, xenón, tiež vodík, oxid uhoľnatý, metán, oxid siričitý, oxid dusný a dusičitý, jód, ozón.

Kyslík: Kyslík ako terapeutický „nástroj“, je pomôcka využívaná pri liečbe mnohých bunkových nefunkčností, napr. i pri bunkovej a orgánovej nedostatočnosti. V laboratórnych podmienkach sa zistilo, že napr. v bunkách pri nedostatku kyslíka začnú prebiehať nekontrolovateľné, „chaotické“ syntézy DNA, čo má za následok syntézu „nedokonalej“ príp. vznik poškodenej DNA. DNA je pre zdravý chod organizmu veľmi dôležitá, keďže je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi jej rast, delenie a regeneráciu. Ľudské telo prežije bez potravy približne 2 týždne, bez tekutín menej ako týždeň, ale bez kyslíka nevydrží viac ako pár minút. Analýzy potvrdzujú, že obsah zlúčenín dusíka (predovšetkým dusitanov, ktoré sú o. i. prekurzormi karcinogénnych látok) vo vode obohatenej s kyslíkom sa výrazne znižuje. To znamená zvýšenie kvality tzv. kyslíkovej vody (obohatenej kyslíkom) pre každého, predovšetkým však pre deti. Kyslík ovplyvňuje reakciu vodíka (H+) prebiehajúcu v stenách buniek, čím sa redukuje tvorba žalúdočných kyselín (HCl). Keď sa kyslíkom obohatená voda dostane do kontaktu s mitochondriálnymi tkanivami (žľazy, črevá, pečeň, ľadviny, mozog, srdce, atď.), vodné membrány sa otvoria a kyslík sa uvoľní do buniek. Parciálny tlak kyslíka (pO2) je dôležitý parameter, ktorý sa používa ako ukazovateľ obsahu kyslíka v krvi. pO2 je hodnota poukazujúca na okamžitú koncentráciu fyzikálne rozpusteného kyslíka v krvi, jej zvýšenie po vypití vody obohatenej kyslíkom. S pribúdajúcim vekom všeobecne pO2 v krvi klesá, čiže klesá obsah kyslíka a začne sa prejavovať jeho nedostatok v tkanivách, na zdravotnom stave, vitalite človeka.
Merania ukázali, že po vypití vody obohatenej kyslíkom pO2 v krvi vzrástol, čiže zvýšila sa okamžitá koncentrácia kyslíka v krvi dostupná pre bunkové štruktúry. Použitie a následný transport vody obohatenej kyslíkom do orgánov ako je mozog, srdce, pľúca, brušná dutina, tiež oči a imunitný systém mali za následok zlepšenie regulačných mechanizmov v tele, pozitívny terapeutický účinok. Voda obohatená kyslíkom je doplnková liečba ďalších terapií pod lekárskym dohľadom pacientov.
Podľa záverov vedeckého tímu sa s OOT dosiahli nasledujúce pozití choroba pľúc a ďalšie diagnózy spojené s poruchou v hrudníku, neuromuskulárne ochorenia ako detská obrna – poliomyelitída, svalová dystrofia – myopatia, ako aj funkčné zmeny ovplyvňujúce dýchací systém – skolióza, kyfóza, kyfoskolióza, obezita).

 Zlepšuje sa regenerácia tkanív, hojenie rán.
 Spomaľuje sa starnutie.

V takýchto prípadoch je obohatená voda kyslíkom zvlášť účinná, keďže kyslík je transportovaný týmto postupom priamo do cirkulujúcej krvi zažívacím traktom a cez srdcovocievny systém. Absorpčnými orgánmi pri tejto terapii nie sú pľúca, ale celý zažívací trakt počnúc ústami. Približne po 5 minútach po vypití vody obohatenej kyslíkom sa v krvi prejaví zvýšenie obsahu kyslíka v nej ako zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi (pO2). Terapia OOT sa odporúča ako doplnková liečba popri konvenčnej terapii. Zatiaľ do tohto obdobia neboli zistené žiadne negatívne vedľajšie účinky pri OOT. Pri aplikácii kyslíkovej terapie dochádza k zlepšeniu ochranného systému organizmu, keďže sa stimuluje a stabilizuje imunitný systém. Niektoré faktory, ako
napr.: chemoterapia, radiácia, pooperačné syndrómy, stres, atď. môžu vyvolať silnú hypoxiu – výrazné zníženie koncentrácie kyslíka potrebného pre bunky tela. Dôsledkom toho je nedostatok energie v bunke a narušenie imunitného systému. Preto je treba podať pacientovi, človeku adekvátnu pomoc napr. vo forme doplnkovej liečby OOT. Ako výsledok procesu obohatenia organizmu kyslíkom stúpla energia organizmu, čo o.i. umožňuje aj účinnejší príjem energie z iných zdrojov (napr. z potravy). Absorpcia kyslíkovej vody začína v ústach a pokračuje v zažívacom trakte. Difúziou a osmózou za použitia izotopu O215sa zistil vzťah medzi množstvom krvi prijatej mozgom a efektívnym využitím kyslíka. Je to výsledok aktívneho transportu kyslíka v organizme.5 minút po vypití kyslíkovej vody sa zistil nárast pO2 vo venóznej (žilovej) krvi. V protiklade s kyslíkom aplikovaným cez masku (plynné skupenstvo), kyslík dodávaný organizmu ako vodný roztok zostáva v krvi vo zvýšenej koncentrácii niekoľko hodín. Dokonca po 3 až 4 hodinách od podania vody s kyslíkom je stále zvýšená koncentrácia kyslíka v krvi. Resorpcia (vstrebávanie) kyslíka prebieha nasledovne: Okysličená voda > kapiláry sliznicových membrán v ústach a v zažívacom trakte > vratná žila > cirkulácia v pečeni > cirkulácia v tele > nárast pO2 v krvi > dostupnosť k orgánu prostredníctvom krvi
Onkológia: Účinok OOT (orálnej kyslíkovej terapie) pri liečbe karcinómov v hlave, v hrdle a v ústach sa hodnotil s pO2-histografiou  V ďalších experimentoch sa dokázalo zvýšené okysličenie aj v bunkách nádoru. Uvedené naznačuje, že zvýšenie koncentrácie kyslíka v rakovinových bunkách zvyšuje citlivosť buniek na chemoterapiu a rádioterapiu, čo napomáha deštrukcii rakovinových buniek .
Bolesť hlavy: Bolesť hlavy je veľmi rozšírená choroba. Dominantnou príčinou pri vzniku bolestí hlavy, včítane migrénových záchvatov, je porucha v mikrocirkulácii a v cerebrálnej (mozgovej) hypoxii (nedostatok kyslíka v tkanivách).
Záver: V poslednom období, od uvedenia OOT do klinickej praxe, stále vo svete vzrastá záujem lekárov a vedcov o túto metódu. Stále sa rozširuje vedecko-výskumná a klinická spolupráca mnohých inštitúcií a vedcov z oblasti medicíny, zdravotníctva, biológie a životného prostredia pri využití kyslíka na skvalitnenie každodenného života človeka.
Zdroj: Výber informácií je z písomnej správy o vplyvoch a účinkoch „Terapie vodou obohatenou kyslíkom“ od Prof.Dr.A.Pakdaman M.D.